Zásady spracovania/Ochrana osobných údajov


Kto je správca?  

Sme spoločnosť Potešenie.sk, s.r.o., Hore Jarky 85/12, 010 04 Žilina, IČO: 52113612, DIČ: 2120899341, Tel. 0903 123 434, e-mail: chcem@oblozenychlebik.sk, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, č. vložky 71394/L , ktorá spravuje www.oblozenychlebik.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať. 

Kontaktné údaje 

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle 0903 123 434 alebo na email: chcem@oblozenychlebik.sk


Prehlasujeme  

že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda že: budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu, plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov, umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR  

Naše služby nie sú určené pre osoby mladšie ako 16 rokov.


Rozsah osobných údajov a účely spracovania  

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov): • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy  

vaše osobné údaje v rozsahu: Vaše meno, priezvisko, e-mail, doručovaciu adresu, mobilný telefón (fakturačné údaje), zakúpený produkt, spôsob doručenia nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. dodanie tovaru, a podobne)

• vedenie účtovníctva

Pokiaľ ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neurčí dlhšiu dobu k ich uchovávaniu alebo a sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.


Cookies  

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenáva vašu IP adresu tretia strana- kliknutím na inzerciu, rekamný odkaz spravovaný spoločnosťou MEDIATEL, spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webovej stránky vnímame ako oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.  

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Našu webovú stránku je možné taktiež prechádzať v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.


Zabezpečenie a ochrana osobných údajov  

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoja. Chránime ich akoby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužite , poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.  


Odovzdanie osobných údajov tretím osobám  

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovávania osobných údajov.  

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie než my a na dané spracovanie sa špecializujú.  

Sú to poskytovatelia platforiem: Facebook, Google, , distribučné a kuriérske spoločnosti na doručovanie tovaru. Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere, budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.  


Odovzdávanie dát mimo Európsku úniu  

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: chcem@oblozenychlebik.sk Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačné stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.  

Vďaka práve na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.  

Ak sa u vás niečo zmení alebo sú akékoľvek vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.  

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. Právo na prenosnosť. Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.  

Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z našich systémov aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní  

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať na e-mail.  

 


Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov  

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.  


Mlčanlivosť  

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadne iné tretej strane. Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018